Nou article publicat a l’International Journal of Environment Research and Public Health de INEFC Lleida: “Salut i benestar a les zones naturals protegides: la satisfacció dels visitants en tres categories diferents d’àrees naturals protegides a Catalunya”

L’article és original en anglès: “Health and Well-Being in Protected Natural Areas – Visitors’s Satisfaction in Three Different Protected Natural Area Categories in Catalonia, Spain” (Web) i està disponible sencer ja que es troba en accés obert (Open Access). [El títol en català: “Salut i benestar a les zones naturals protegides: la satisfacció dels visitants en tres categories diferents d’àrees naturals protegides a Catalunya, Espanya“.]

L’article és publicat a la International Journal of Enviromental Research and Public Health el 16 de setembre de 2020. L’autoria de l’article és de: Estela Inés Farías-Torbidoni (¹, ², *); Sebastià Mas-Alòs (¹, ³); Gonzalo Gil-Moreno-de-Mora (¹, ⁴); Pere Lavega-Burgués (¹, ⁵); Marta Castañer (¹, ⁶); Eloisa Lorente-Catalán (¹, ⁷); Jordi Seguí-Urbandeja (¹, ²) i Enric Lacasa-Claver (¹, ⁸).

Llavors, en l’estudi participen els següents grups del centre adscrit INEFC Lleida a la UdL:

¹. L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain; smas@inefc.es (S.M.-A.); ggil@inefc.es (G.G.-M.-d.-M.); plavega@inefc.udl.cat (P.L.-B.); castaner@inefc.udl.cat (M.C.); elorente@inefc.udl.cat (E.L.-C.); jsegui@inefc.es (J.S.-U.); qlacasa@inefc.es (E.L.-C.).

². Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i de l’Esport (GISEAFE), INEFC, Universidad de Barcelona (UB), 08038 Barcelona, Spain.

³. Grup de Recerca Moviment Humà, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup de Recerca en Desenvolupament i Innovació de la Condició Física i l’Exercici (DICFE), INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup d’Investigació en Acció Motriu (GIAM), INEFC, Universidad de Lleida, 25192 Lleida, Spain.

. Grup d’Observació de la Motricitat i l’Esport, Innovació en Dissenys Observacionals i Mixed Methods Research, INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup d’Investigació sobre l’Activitat Física i la seva Didàctica per a l’Educació, la Cultura i el Benestar (DECUBIAF), INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup de Recerca en Sistemes Complexos i Esport, INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

*. Correspondence: efarias@inefc.es; Tel.: +34-9-7327-2022.

Abstract (en català):

Les àrees naturals protegides (ANP) poden ser una font de salut i benestar, però poca investigació s’ha dut a terme pel que fa als resultats en termes de satisfacció (la diferència entre les motivacions i beneficis). Inspirat en investigacions prèvies que examinen les motivacions i els beneficis percebuts per visitants de diversos PNA al Canadà i basats en l’anàlisi d’importància i rendiment (IPA) i el servei teoria de l’anàlisi de la bretxa de qualitat (GAP), l’objectiu d’aquest estudi era identificar els resultats generats per les àrees protegides en termes de satisfacció, sobretot pel que fa a la protecció individual de les ANP categories. L’estudi es va basar en dades de l’enquesta de visitants (n = 360) a tres ANP a Catalunya: un parc nacional, un parc natural i un parc periurbà. Els resultats indiquen allò previst els beneficis ambientals, psicològics, físics i socials van tenir un gran valor personal a l’hora d’escollir per visitar un PNA. Els resultats indiquen que, en general, els visitants estaven satisfets amb els beneficis previst. Les diferències entre parcs en aquest sentit es podrien explicar en part per la base sociodemogràfica factors i el comportament dels visitants. Els resultats es discuteixen en termes de la seva aplicabilitat i de la seva manera es relacionen amb el paper dels ANP en la promoció de la salut i el benestar dels visitants.

Paraules clau: activitat física, activitats físiques relacionades amb la salut; motivacions; beneficis; parcs nacionals; parcs naturals; parcs periurbans; gestió.

 

Membres INEF de Lleida al punt d'informació de La Masieta (Serra del Montsec, Congost de Mont-rebei).

Membres INEF de Lleida al punt d’informació de La Masieta (Serra del Montsec, Congost de Mont-rebei).

 

Figure 1. Formulació simplificada de la relació entre motivacions-beneficis.

Figure 1. Formulació simplificada de la relació entre motivacions-beneficis.

 

Abstract (O.V., in English):

Protected natural areas (PNAs) can be a source of health and well-being, but little research has been carried out regarding outcomes in terms of satisfaction (the difference between motivations and benefits). Inspired by previous research that examines the motivations and benefits perceived by visitors to various PNAs in Canada, and based on importance–performance analysis (IPA) and service quality gap (GAP) analysis theory, the aim of this study was to identify the outcomes generated by protected areas in terms of satisfaction, especially with regard to the PNAs’ individual protection categories. The study was based on survey data from visitors (n = 360) to three PNAs in Catalonia: one national park, one natural park and one periurban park. The results indicate that anticipated environmental, psychological, physical and social benefits were of major personal value in choosing to visit a PNA. The results indicate that, generally, visitors were satisfied with regard to the benefits anticipated. Differences between parks in this respect could be explained in part by sociodemographic factors and visitors’ behavior. The results are discussed in terms of their applicability and how they relate to the role of PNAs in the promotion of visitors’ health and well-being.

Keywords: physical activity; health-related physical activities; motivations; benefits; national parks; natural parks; periurban parks; management

About the Article:

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17 (18), 6746; https://doi.org/10.3390/ijerph17186746
Received: 18 July 2020 / Revised: 1 September 2020 / Accepted: 3 September 2020 / Published:
16 September 2020

Article Versió en format .PDF.

Més informació als comptes de Twitter:
https://twitter.com/inefcat
https://twitter.com/giseafe

 

NOTA: Aquesta informació ha estat facilitada pel Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE INEFC Lleida)

Gràcies a la col·laboració del GISEAFE podem compartir aquesta notícia.