Adscripció com a membre de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST)

Aquestes són les instruccions i informacions sobre el procediment d’adscripció a l’INDEST, segons el propi Reglament de l’Institut. Capítol II: Membres i Organització Interna de l’INDEST, Article 6 i Article 7

Article 6.- Membres de l’INDEST

6.1.- Són membres de l’INDEST:
1. El personal acadèmic dels grups de recerca de la UdL o d’altres entitats que en siguin  adscrits.  Així  mateix  s’hi  podrà  adscriure  personal acadèmic quan, sense formar part de cap grup de recerca de la UdL, la seva tasca de recerca s’avingui amb els objectius de recerca del propi institut marcats en l’Article 4 d’aquest reglament.
2. El personal investigador dels programes ICREA, Ramon y Cajal, Beatriu de Pinós i similars que formin part dels grups de recerca de la UdL que siguin adscrits a l’Institut.
3. Els/les becaris de recerca que pertanyin als grups de recerca de l’Institut.
6.2.- També forma part de l’INDEST el personal d’administració i serveis (PAS) que hi sigui adscrit així com aquell que l’institut pugui contractar mitjançant els seus recursos. Aquest personal estarà sota la responsabilitat de la direcció del centre i, en els cas del PAS de la UdL adscrit, del gerent de la UdL.
6.3.- Tot el personal investigador adscrit a l’INDEST realitzarà la seva activitat de recerca en les instal·lacions del centre, si les té, o, en el seu defecte, en les instal·lacions del departament al que pertanyi.

 

Article 7.- Adscripció a l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial

7.1.- L’adscripció del personal de la UdL es farà per resolució del Rector de la UdL amb un informe previ del departament al qual pertanyi el personal objecte de l’adscripció, si així s’escau. En el cas dels grups de recerca, la proposta serà a petició dels IP i, en el cas d’investigadors o investigadores que no formin part d’un grup de recerca adscrit a l’INDEST, a petició dels propis investigadors/investigadores.
7.2.- En el cas de personal vinculat laboralment a altres organismes o institucions que no siguin la UdL, la seva adscripció estarà condicionada a l’existència d’un conveni previ que permeti l’adscripció temporal. En aquest conveni hi haurà de figurar la temporalitat de l’adscripció, la durada, i els termes en que es regularan tant la propietat intel·lectual com els drets derivats de la recerca feta en el institut.
7.3.- L’adscripció del personal de la UdL a l’Institut no eximeix dels drets i deures derivats de la normativa de la UdL.