Nou article del GISEAFE INEFC Lleida: “Impacte de la COVID-19 en la pràctica esportiva de persones participants en esdeveniments esportius de carrera a peu i ciclisme a Espanya i Portugal”

El Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE INEFC Lleida) publica un nou article sobre la incidència i els efectes de la COVID-19 en la pràctica esportiva i de l’activitat física.

L’article original és en castellà: “Impacto de la COVID-19 en la práctica deportiva de personas participantes en eventos deportivos de carrera a pie y ciclismo en España y Portugal” (The impact of COVID-19 on physical activity on people who participate on running and cycling sporting events). L’autoria és de Jordi Seguí Urbaneja (GISEAFE INEFC Lleida, Universitat de Lleida); Rui Pedro Julião (Universidad Nova de Lisboa (Portugal); Ricardo Manuel Nogueira Mendes (Universidad Nova de Lisboa (Portugal); Víctor Dorado (GISEAFE INEFC Lleida, Universitat de Lleida) i Estela Inés Farías Torbidoni (GISEAFE INEFC Lleida, Universitat de Lleida).

DOI: https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.82564

Abstract (ES) Es objeto de este artículo analizar el efecto de la COVID-19 en la práctica deportiva de personas participantes en eventos deportivos de carrera a pie y ciclismo en España y Portugal. Se consideró la situación de práctica deportiva en España y Portugal previa a la irrupción de la COVID-19, como ambos Gobiernos legislan para proteger a los ciudadanos de la pandemia y se analizan las consecuencias de éstas. Se realizó una investigación descriptiva mediante el uso de cuestionario (N=2696) y análisis estadístico descriptivo según características y distribución (prueba de la normalidad) de las diferentes variables: frecuencias, valores medios, máximas y mínimas, mediana e IQR. De los resultados obtenidos se puede destacar: a) la casi plena coincidencia entre estados del perfil genérico de los practicantes; el orden por porcentaje de las variables, e incluso, los porcentajes de cada variable para cuatro de las cinco dimensiones analizadas; b) la dimensión que más difiere fue como se adaptaron durante la fase de confinamiento las personas practicantes en España y Portugal, y c) que en todo momento las personas encuestadas percibieron que las adaptaciones serían pasajeras y era cuestión de algunos meses que se volviera a la normalidad. Estos datos permiten entender el efecto que la pandemia de la COVID-19 tuvo en la práctica deportiva y de participantes de eventos deportivos en el medio natural en España y Portugal.

Paraules clau: COVID-19, práctica deportiva en España y Portugal, carrera a pie, ciclismo.

Abstract. The aim of this article is to analyze the impact of COVID-19 on physical activity on people who participate on running and cycling sporting events people in Spain and Portugal. It was considered The situation of sports practice in Spain and Portugal prior to the outbreak of COVID-19, as both governments legislate to protect citizens from the pandemic and it was analyzed the consequences of these acts. A descriptive investigation was carried out using a questionnaire (N=2696) and descriptive statistical analysis according to characteristics and distribution (test of normality) of different variables: frequencies, average, maximum and minimum values, median and IQR. From the results, the following can be highlighted: a) almost complete coincidence between both countries, of the generic profile of the practitioners; the order, by percentage, of the variables, and even the percentages of each variable for four of the five dimensions analyzed; b) the dimension that differs the most is how practitioners in Spain and Portugal adapted during the confinement time, and c) at all times the respondents perceived that the adaptations would be temporary and it was a matter of a few months before they returned to the normality. These data allow to understand the effect of COVID-19 pandemic had on physical activity on people who participate on sporting events in the natural environment in Spain and Portugal.

Keywords: COVID-19, sports practice, running, cycling.

Abstract: https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/82564.

Article Versió en format .PDF: t.ly/fbPm

Aquest article és amb la col·laboració de professorat de la Univesitad Nova de Lisboa (Portugal).

Consultes al correu electrònic: Jordi Seguí Urbaneja <jsegui@inefc.udl.cat>, Tel. 973 27 20 22 (212).

Més informació als comptes de Twitter:
https://twitter.com/inefcat
https://twitter.com/giseafe

 

NOTA: Aquesta informació ha estat facilitada pel Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE INEFC Lleida)

Gràcies a la col·laboració del GISEAFE podem compartir aquesta notícia.

 

Notícies relacionades i articles d’interès del GISEAFE INEFC:

1. L’efecte COVID impulsa xifres rècord als parcs naturals.

2. La revista Sociología del Deporte inicia la seva activitat. Articles:

– “A vueltas con lo de siempre: deporte y modo de vida” de Núria Puig (GISEAFE, Universitat de Barcelona).

– “Ejercicio físico en tiempos de aislamiento social: Una reflexión bourdieusiana sobre gustos y distinción” de Pau Mateu (GISEAFE, Universitat de Barcelona) i Renato Marques (Universidade de São Paulo).

Continue reading

Nou article publicat a l’International Journal of Environment Research and Public Health de INEFC Lleida: “Salut i benestar a les zones naturals protegides: la satisfacció dels visitants en tres categories diferents d’àrees naturals protegides a Catalunya”

L’article és original en anglès: “Health and Well-Being in Protected Natural Areas – Visitors’s Satisfaction in Three Different Protected Natural Area Categories in Catalonia, Spain” (Web) i està disponible sencer ja que es troba en accés obert (Open Access). [El títol en català: “Salut i benestar a les zones naturals protegides: la satisfacció dels visitants en tres categories diferents d’àrees naturals protegides a Catalunya, Espanya“.]

L’article és publicat a la International Journal of Enviromental Research and Public Health el 16 de setembre de 2020. L’autoria de l’article és de: Estela Inés Farías-Torbidoni (¹, ², *); Sebastià Mas-Alòs (¹, ³); Gonzalo Gil-Moreno-de-Mora (¹, ⁴); Pere Lavega-Burgués (¹, ⁵); Marta Castañer (¹, ⁶); Eloisa Lorente-Catalán (¹, ⁷); Jordi Seguí-Urbandeja (¹, ²) i Enric Lacasa-Claver (¹, ⁸).

Llavors, en l’estudi participen els següents grups del centre adscrit INEFC Lleida a la UdL:

¹. L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain; smas@inefc.es (S.M.-A.); ggil@inefc.es (G.G.-M.-d.-M.); plavega@inefc.udl.cat (P.L.-B.); castaner@inefc.udl.cat (M.C.); elorente@inefc.udl.cat (E.L.-C.); jsegui@inefc.es (J.S.-U.); qlacasa@inefc.es (E.L.-C.).

². Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i de l’Esport (GISEAFE), INEFC, Universidad de Barcelona (UB), 08038 Barcelona, Spain.

³. Grup de Recerca Moviment Humà, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup de Recerca en Desenvolupament i Innovació de la Condició Física i l’Exercici (DICFE), INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup d’Investigació en Acció Motriu (GIAM), INEFC, Universidad de Lleida, 25192 Lleida, Spain.

. Grup d’Observació de la Motricitat i l’Esport, Innovació en Dissenys Observacionals i Mixed Methods Research, INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup d’Investigació sobre l’Activitat Física i la seva Didàctica per a l’Educació, la Cultura i el Benestar (DECUBIAF), INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

. Grup de Recerca en Sistemes Complexos i Esport, INEFC, Universidad de Lleida (UdL), 25192 Lleida, Spain.

*. Correspondence: efarias@inefc.es; Tel.: +34-9-7327-2022.

Abstract (en català):

Les àrees naturals protegides (ANP) poden ser una font de salut i benestar, però poca investigació s’ha dut a terme pel que fa als resultats en termes de satisfacció (la diferència entre les motivacions i beneficis). Inspirat en investigacions prèvies que examinen les motivacions i els beneficis percebuts per visitants de diversos PNA al Canadà i basats en l’anàlisi d’importància i rendiment (IPA) i el servei teoria de l’anàlisi de la bretxa de qualitat (GAP), l’objectiu d’aquest estudi era identificar els resultats generats per les àrees protegides en termes de satisfacció, sobretot pel que fa a la protecció individual de les ANP categories. L’estudi es va basar en dades de l’enquesta de visitants (n = 360) a tres ANP a Catalunya: un parc nacional, un parc natural i un parc periurbà. Els resultats indiquen allò previst els beneficis ambientals, psicològics, físics i socials van tenir un gran valor personal a l’hora d’escollir per visitar un PNA. Els resultats indiquen que, en general, els visitants estaven satisfets amb els beneficis previst. Les diferències entre parcs en aquest sentit es podrien explicar en part per la base sociodemogràfica factors i el comportament dels visitants. Els resultats es discuteixen en termes de la seva aplicabilitat i de la seva manera es relacionen amb el paper dels ANP en la promoció de la salut i el benestar dels visitants.

Paraules clau: activitat física, activitats físiques relacionades amb la salut; motivacions; beneficis; parcs nacionals; parcs naturals; parcs periurbans; gestió.

 

Membres INEF de Lleida al punt d'informació de La Masieta (Serra del Montsec, Congost de Mont-rebei).

Membres INEF de Lleida al punt d’informació de La Masieta (Serra del Montsec, Congost de Mont-rebei).

 

Figure 1. Formulació simplificada de la relació entre motivacions-beneficis.

Figure 1. Formulació simplificada de la relació entre motivacions-beneficis.

 

Abstract (O.V., in English):

Protected natural areas (PNAs) can be a source of health and well-being, but little research has been carried out regarding outcomes in terms of satisfaction (the difference between motivations and benefits). Inspired by previous research that examines the motivations and benefits perceived by visitors to various PNAs in Canada, and based on importance–performance analysis (IPA) and service quality gap (GAP) analysis theory, the aim of this study was to identify the outcomes generated by protected areas in terms of satisfaction, especially with regard to the PNAs’ individual protection categories. The study was based on survey data from visitors (n = 360) to three PNAs in Catalonia: one national park, one natural park and one periurban park. The results indicate that anticipated environmental, psychological, physical and social benefits were of major personal value in choosing to visit a PNA. The results indicate that, generally, visitors were satisfied with regard to the benefits anticipated. Differences between parks in this respect could be explained in part by sociodemographic factors and visitors’ behavior. The results are discussed in terms of their applicability and how they relate to the role of PNAs in the promotion of visitors’ health and well-being.

Keywords: physical activity; health-related physical activities; motivations; benefits; national parks; natural parks; periurban parks; management

About the Article:

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17 (18), 6746; https://doi.org/10.3390/ijerph17186746
Received: 18 July 2020 / Revised: 1 September 2020 / Accepted: 3 September 2020 / Published:
16 September 2020

Article Versió en format .PDF.

Més informació als comptes de Twitter:
https://twitter.com/inefcat
https://twitter.com/giseafe

 

NOTA: Aquesta informació ha estat facilitada pel Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE INEFC Lleida)

Gràcies a la col·laboració del GISEAFE podem compartir aquesta notícia.
Continue reading

L’últim projecte del GISEAFE conclou que les visites al Parc Natural de la Serra de Montsant generen un impacte econòmic directe a la zona de 4 milions el 2019

L’estudi de freqüentació i característiques dels visitants de l’any passat conclou que el parc va concentrar 166.000 visites

Les visites al Parc Natural de Montsant van generar un impacte econòmic directe a la zona de 4 milions el 2019, la qual cosa suposa que cada euro invertit al parc genera 8 euros al territori. Així es desprèn de l’estudi L’ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: afluència, freqüentació i caracterització de visitants, tancat el passat mes de març. És la primera vegada que el Parc Natural de Montsant compta amb una anàlisi acurat i precís de la freqüentació de visites i el perfil de visitants.

Aquest estudi ha estat liderat per la Dra. Estela Inés Farías (professora de l’INEFC de Lleida) en col·laboració amb el Dr. Serni Morera (freelance), i l’Investigador en Formació Victor Dorado; tots tres membres del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE) de l’INEFC Lleida.

Excursionistes fent una ruta guiada pel Parc Natural de la Serra de Montsant.

Excursionistes fent una ruta guiada pel Parc Natural de la Serra de Montsant.

Es pot consultar la informació del projecte aquí.

L’estudi considera un total de 8 punts de mostreig en tota la superfície del Parc Natural de la Serra de Montsant (9.242 hectàrees), agrupats en quatre sectors diferenciats: Margalef (zona poble – zona pantà); Ulldemolins (Ermita Sant Antoni i Ermita Santa Magdalena); Albarca – Cornudella (Albarca i Ermita de Sant Joan del Codolar) i Morera de Montsant – Escaladei (La Morera i la Cartoixa).

Les conclusions estimen una l’afluència global al Parc Natural de Montsant d’unes 166.000 visites el 2019, que  representen uns 43.000 visitants d’acord amb la mitjana entre visita i visitant. La zona que concentra les visites és el sector de Margalef, amb unes 89.460 visites (54%), i els mesos més concorreguts són febrer, març, abril, octubre i novembre (51%).

L’escalada i l’excursionisme, principals atractius

Mapa cartogràfic del Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat, Tarragona).

Mapa cartogràfic del Parc Natural de la Serra de Montsant (Priorat, Tarragona).

L’escalada i l’excursionisme són les activitats més practicades durant la visita al Parc Natural de Montsant, amb percentatges que superen el 30% en tots dos casos. Gaudir del paisatge, apropar-se al medi natural i relaxar-se i desconnectar, són algunes del les motivacions de visita més puntuades. El coneixement personal (43%), mapes i guies (22%) i la recomanació per part d’altres persones (18%) són les fonts d’informació més utilitzades per decidir l’itinerari a visitar.

 Finalment, l’experiència és molt satisfactòria. Així es desprèn del valor mig del grau de satisfacció de les persones visitants, que és força elevat, amb una mitjana de 4,8 punts dins d’una escala de l’1 al 5.

Clic aquí per consultar més informació en la nota de premsa emesa pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Estudi “L’ús públic al Parc Natural de la Serra de Montsant: afluència, freqüentació i caracterització de visitants “ Estela Inés Farías-Torbidoni; Serni Morera Carbonell; Víctor Dorado Martínez.
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), Parc Natural de Montsant, Març 2020.

Més informació als comptes de Twitter:
https://twitter.com/inefcat
https://twitter.com/giseafe

 

NOTA: Aquesta informació ha estat facilitada pel Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport (GISEAFE INEFC Lleida)

Gràcies a la col·laboració del GISEAFE podem compartir aquesta notícia.
Continue reading

Jornada: “Mites al voltant de l’educació en ciències socials i humanitats”

Dimecres, 11 de març va dur-se a terme l’acte en commemoració del Dia Internacional de l’Educació, 24 de gener.

 

LOGOTIP OFICIAL. En commemoració del Dia Intenacional de l'Educació (Lleida).

LOGOTIP OFICIAL. En commemoració del Dia Intenacional de l’Educació (Lleida).

 

La inauguració de l’acte en commemoració del Dia Internacional de l’Educació amb el títol: “Mites al voltant de l’educació en ciències socials i humanitats“, ha anat a càrrec del Senyor Jaume Puy Rector de la UdL. El Rector Jaume Puy ha donat la benvinguda, saludat i engrescat l’alumnat a escoltar el què el professorat ponent ha preparat amb l’objectiu de generar-los curiositat i motivar-los per estudiar estudis universitaris a la Universitat de Lleida. Puy ha recordat la importància de la figura del professor com a mentor per al jove estudiant. L’educació és clau per arribar a ser una societat més lliure, preparada i necessària per superar els reptes socials i d’emergència climàtica actual.

Tot seguit el Director de l’INDEST Catedràtic de Sociologia Fidel Molina-Luque ha recollit el discurs del Rector i ha presentat molt breument la jornada i el seu objectiu principal, un espai de trobada, reflexió i debat sobre l’educació en les àrees de les ciències socials i les humanitats.
El primer torn de les xerrades ha estat pel Degà de la Facultat de Dret i Economia el professor Eduard M. Cristóbal. Cristóbal exerceix de professor al Departament d’Administració d’Empreses i ha fet una xerrada al voltant del màrqueting. El títol del qual ha estat: “Publicitat enganyosa: el màrqueting ens pot fer comprar coses que no necessitem?” El professor Cristóbal ha dissertat sobre el màrqueting com eina molt útil i influent en la disciplina de la publicitat.
El segon torn ha estat per la professora Kateřina Valentová, professora al Departament d’Anglès i Lingüística. La professora Valentová ha presentat el seu discurs al voltant d’alguns mites relacionats amb els còmics de superherois. El títol de la xerrada ha estat: “Superherois envellits, de debò?“. Els protagonistes, tant masculins com femenins, semblen immortals perquè no envelleixen. Si ho fan, tan sols reprodueixen estereotips culturals, perpetrant la imatge negativa de la vellesa, connectada amb la fragilitat i la decrepitud.
La tercera intervenció, el discurs ha estat pel Director de l’INDEST el professor Fidel Molina. Molina exerceix de professor al Departament de Geografia i Sociologia i ha desenvolupat una xerrada al voltant dels rumors, les fake news i diferents fenònems de la societat de la postveritat. La xerrada ha portat com a títol: “Sociologia i Educació: mites i evidències científiques ¿Vertader o fals?. En tots els exemples que ha comentat ha esplaiat científicament, gràcies a les evidències científiques mostrades en reiterades ocasions. Ha parlat dels mites sobre el funcionament dels hemisferis cerebrals dret i esquerra, el teorema de Thomas i l’efecte Pigmalió entre d’altres.
En quart lloc, la presentació de la xerrada: “Ser historiadora de l’art no serveix per a gran cosa” ha anat a càrrec de la investigadora Jésica Martí. Martí a més a més d’investigadora, és tasadora del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida (servei científic-tècnic). Martí ha trencat alguns dels mites associats a la professió de l’historiador/a de l’art. Ha esplaiat que el CAEM és considerat un aparador vivent que desmenteix diversos mites sobre els historiadors de l’art com ara que la història de l’art és una disciplina sense sortida professional, els experts en història de l’art no treballen junt amb els professionals de la restauració o que les obres d’art són elements sense vida.
La cinquena i última presentació per ordre d’intervenció ha estat a càrrec de la professora Eimys Ortiz, professora al Departament de Dret Públic. La professora Eimys Ortiz és especialitzada en el Dret Públic, el Dret Intenacional i la Unió Europea. El títol de la seva intervenció ha estat: “Pertenecer a la Unión Europea no vale la pena” com una falsa afirmació que Ortiz ha anat desmentint amb tot un seguit d’exemples relacionats amb el fet de formar part de l’anomenat espai Schengen i de ser estat membre de la UE. A més a més, de presentar la balança de d’avantatges (lliure circulació de persones, roaming i la moneda única) i inconvenients (en major part econòmics com ara la situació monetària i l’euro) de ser estat membre de la UE. La professora Ortiz ha finalitzat també el seu discurs mencionant que es treballa en saber quina és la UE que els joves europeus consideren que ha de ser l’organisme internacional (UE solidària, o econòmica, o bé cultural).
DESTACAT. Una trentena d’alumnes de l’Institut Joan Oró de Lleida de primer de batxillerat ha assistit com a oients en l’acte commemoratiu.
Continue reading

L’INDEST resol la convocatòria d’ajuts 2019 i premia amb ajut econòmic als 4 consorcis que presenten projecte de recerca

Tots els consorcis participants en la convocatòria 2019 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca reben ajut econòmic per desenvolupar la proposta de projecte de recerca presentada.
Consulta la resolució convocatòria de projectes 2019, aquí.
Projectes com – (1) Posant en valor les polítiques socials: anàlisi de l’impacte de l’impacte de la despesa social en el servei d’ajut a domicili de la comarca de La Segarra; (2) Les agrobotigues com a eina de difusió i comercialització del cooperativisme agrari en el territori; (3) Estats emocionals en l’espai públic; i (4) Los procesos de aculturación de los descendientes de latinoamericanos en la provincia de Lleida. Análisis y propuestas didácticas y socioeducativas de inclusión – són els títols de les propostes que gaudeixen d’ajut de l’INDEST per desenvolupar el projecte interdisciplinar bianual de l’any 2020 fins al 2022.
FOTO. A l'esquerra, Fidel Molina-Luque Director de l'INDEST. A la dreta, Josep Maria Cots Caimons Sotsdirector de l'INDEST.

FOTO. A l’esquerra, Fidel Molina-Luque Director de l’INDEST. A la dreta, Josep Maria Cots Caimons Sotsdirector de l’INDEST.

Els ajuts de l’INDEST tenen per objectiu impulsar la recerca bàsica i aplicada que fan els grups adscrits a l’institut – aquells que participen en convocatòries de projectes de l’institut i reben informes faborables d’avaluació externa dels projectes i per tant, com a resultat, se’ls atorga finançament per desenvolupar-los. A més a més de divulgar la recerca del què es fa en l’àrea de les ciències socials i les humanitats a la Universitat de Lleida, l’INDEST promou aquests ajuts amb l’objectiu final que els grups de recerca (agrupats en consorci amb empreses o institucions representatives del territori lleidatà) puguin unir esforços tant en capital humà com en recursos per poder presentar propostes de projecte a convocatòries competitives nacionals, estatals o europees i fins i tot internacionals. Altrament, també de caire privat.
Aquests projectes són possibles gràcies a l’impuls que des del 2016 i any rere any el Vicerectorat de Recerca diposita en l’INDEST com a institut propi de la Universitat de Lleida.
Pel que fa als equips d’investigació, en la convocatòria 2019 d’ajuts de l’INDEST han participat els següents grups de recerca i empreses o institucions partner en el projecte:
(1) Investigadors del grup d’anàlisi social i educativa (GRASE-INDEST) i personal del grup Territori i Societat-INDEST. Partner: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de La Segarra.
(2) Investigadors del grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO-INDEST). Partner: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
(3) Investigadors del grup Territori i Societat de l’INDEST amb la col·laboració del Grup d’Investigació en Fonaments Biològics dels Transtorns Mentals que pertany a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).
(4) Investigadors del grup Llengua i Educació (LiE-INDEST) i també el grup de Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCS UdL) amb la col·laboració del grup JOVIS UdL (Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat) pertanyent a l’Institut Politècnic d’Innovació i Recerca en Sostenibilitat  (INSPIRES).
Per a més informació pel que fa als projectes consulta aquí les seves temàtiques i el finançament.

 

DESTACAT. Els 4 projectes que es presenten en la convocatòria de projectes 2019 de l’INDEST reben informes favorables de l’avaluació externa i la UdL els atorga finançament per desenvolupar els projectes presentats. Els projectes són de dos anys de durada i en acabar es comprometen a presentar un nou projecte – més consolidat – en una convocatòria competitiva externa a la UdL.
Continue reading

La 4a edició de la Nit Europea de la Recerca de la UdL a la ciutat de Lleida

Divendres, 27 de setembre en el marc de la festa institucional de la UdL i de les festes de tardor de la Ciutat de Lleida. Alhora, el mateix divendres van tenir lloc les activitats i els tallers característics de la Nit Europea de la Recerca de la UdL a Lleida. Totes les activitats desenvolupades el 27 de setembre van tenir lloc al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del Campus de Cappont UdL i van ser activitats pensades per a tots els públics.

El darrer divendres del mes de setembre se celebra a moltes ciutats d’Europa la Nit Europea de la Recerca (Researchers’ Night), amb la finalitat d’apropar la ciència, la recerca i la tecnologia a la ciutadania. Aquest any celebrarà el seu catorzè aniversari i el tema seleccionat per la Comunitat Europea és La taula periòdica dels elements. Has pensat que pots localitzar, en aquesta taula, els components de totes les coses amb les quals interacciones en el dia a dia?

La Nit de la Recerca a Catalunya està organitzada per la Universitat de Barcelona (UB); Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Universitat de Girona (UdG); Universitat Rovira i Virgili (URV); Universitat de Lleida (UdL), l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’Institut de Recerca Biomèdica (Barcelona i Lleida) entre altres entitats i punts d’interès de ciutats del territori català. Els actes estan recolzats per la Comissió Europea com a part de les Accions Marie Curie, un programa per potenciar carreres del personal investigador europeu.

La organització de les activitats que concerneixen la Universitat de Lleida i els seus centres de recerca recau sobre l’Institut INSPIRES i en concret, sobre el GREiA Research Group.

Com es fa edició rere edició de La Nit dels Investigadors de la UdL, recordem que les activitats que organitza la Universitat de Lleida són gratuïtes i que cal inscriure’s a l’activitat i validar després la inscripció des del correu electrònic. Les inscripcions per registrar-se a les activitats de la Nit Europea de la Recerca de la Udl ja es troben obertes clic aquí. Les places són limitades, per tant, recomanem inscriure’s amb suficient antelació i temps.
Logo-nit-europea-UdL
Informació sobre els horaris, sessions dels tallers (7) de l’INDEST el divendres, 27 de setembre:

Mindfulness: de l’evidència científica a la vida quotidiana Taller a càrrec de Silvia Solé (grup de recerca GESEC i GRECS) IPs: Fidel Molina i Montse Gea), 50 min. Horaris: 1a sessió: 16.00 – 16:50 h; 2a sessió: 19:00 – 19.50 h; 3a sessió: 20:30 – 21:20 h.

En aquest taller gaudiràs d’una introducció a la tècnica Mindfulness o atenció plena, des d’un punt de vista científic, i com aquesta pot canviar el teu dia a dia. El taller inclou dos exercicis pràctics. Adreçat a públic adult. Places: 20.

¿Sabes si eres búho o alondra? Conoce tu cronotipo con Sueñon® Taller a càrrec de Carolina Climent Sanz i Filip Bellon (grup de recerca GESEC i GRECS) IP: Fidel Molina i Montse Gea), 45 min. Horaris: 1a sessió: 17.30 – 18:15.00 h; 2a sessió: 20:30 – 21:15 h.

T’agrada dormir al matí? o ets dels que gaudeixen veient sortir el sol?. Vine a conèixer què diu la ciència sobre els cronotips i el seu impacte en els patrons del son i activitat, et donarem exemples de la vida quotidiana que poden alterar la son (ús de pantalles, etc). Adreçat a públic adult. Places: 30.

RSC (Responsabilitat Social Corporativa) a l’empresa. Vols veure’l des de dins? L’obrim per a tu Xerrada/Taller a càrrec de Marc Garcia i Paquita Sanvicen (grup de recerca GESEC), 60 min. Horari: sessió de 20:00 – 21.00 h.

Xerrada i taller sobre com la responsabilitat social suposa un compromís entre l’empresa i la societat a partir dels cinc gran vectors d’impacte d’una organització: bon govern, ambiental, social, laboral i econòmic. Adreçat a treballadors de qualsevol tipus d’empresa, organització, institució; i adolescents interessats en el tema. Places: 30.

Els perquès de les coses i de les persones: els busquem? Exemples per pensar i dissenyar en investigació social Taller a càrrec de Paquita Sanvicen i Marc Garcia (grup de recerca GESEC), 90 min. Horaris: 1a sessió 16:00 – 17:30 h; 2a sessió: 18:30 – 20:00 h.

Parlarem de dos tipus d’investigacions (com ens afecta l’ús massiu d’internet i de la multiculturalitat per millorar la ciutadania) i aprendrem que tots podem ser investigadors. Adreçat a públic adolescent i adult. Places: 20.

Lectura i escriptura creativa entorn la vellesa Taller a càrrec de Marilia Simari Crozara, Marta Gort Paniello i Inesa Shevchenko (grup de recerca Dedal-Lit) IP: Núria Casado, 90 min., en dos sessions on es presentaran les nocions d’identitat i creativitat en la vellesa, es vol posar de relleu que la identitat està en constant evolució i lligada al procés d’envelliment. Adreçat a un públic adolescent i adult. Places: 20. Horaris:

Sessió 1 (90 min.) 15:30 – 17:00 h. Dona Katucha Ripcord a càrrec de Marilia Simari Crozara i Inesa Shevchenko.

Sessió 2 (90 min.) 20:00 – 21:30 h. The Bear Came over the Mountain Ripcord a càrrec de Marta Gort Paniello i Inesa Shevchenko.

Jocs intergeneracionals per reflexionar sobre les edats Taller a càrrec d’Emma Domínguez, Núria Mina i Maricel Oró (grup de recerca Dedal-Lit) IP: Núria Casado, 90 min. Horari: sessió 15:30 – 17:00 h.

Jocs i dinàmiques per fer en família o grups d’amics d’edats ben diverses per gaudir i reflexionar sobre les sorpreses que depara el fet de fer-nos grans. Adreçat a famílies, grups d’amics, etc. Places: 20.

¿Jugamos con la Gramática? Taller a càrrec de Neus Vila (grup de recerca GIML) IP: Neus Vila, 60 min. (castellà). Horari: sessió 19:00 – 20:00 h.

Es tracta d’una xerrada-taller(¹) on es podrà observar com eren les gramàtiques antigues i com s’ensenyaven les llengües durant els segles XIX i XX a països diversos (Espanya i Amèrica Llatina) i comparar-ho amb el que es fa avui dia, mitjançant tests o exercicis.

(¹) Projecte Hispanograma (I+D), l’Investigador Principal Alfonso Zamorano de la Universidad de Córdoba, en el qual participem la Universidad de Granada i la Universitat de Lleida, per part del grup de recerca en Mediació i Lingüística de la UdL (GIML). L’activitat es realitzarà simultàniament a les tres universitats. Adreçat a nois i noies de 3r i 4t de la ESO i de Batxillerat. Places: 15.

Totes les activitats que es portaran a terme divendres, 27 de setembre tindran lloc al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (CCCT) del Campus de Cappont i són activitats pensades per a tots els públics.

Al llarg de la jornada, tota la informació es pot trobar actualitzada al web de la Researchers Night que mantindrà en actiu l’Institut INSPIRES.

http://researchersnight.udl.cat/

Més informació a:
Organització: Universitat de Lleida. GREiA Research grouphttp://www.greia.udl.cat/
Notícia a la UdLhttp://www.udl.es/ca/serveis/oficina/Noticies/Objectes-virtuals-cronotips-i-entrenament-cognitiu-a-la-Nit-dels-Investigadors/
Programa 2019: http://researchersnight.udl.cat/static/programa.pdf

Estigues a la última de totes les novetats seguint aquests comptes de la UdL: 

Twitter Universitat de Lleida (UdL)

Twitter Escola Politècnica Superior (EPS)

Twitter INSPIRES

Continue reading

Literatura, creativitat i envelliment protagonistes d’un curs presencial de l’Aula Oberta UdL a càrrec d’investigadores del Dedal-Lit

Durant el mes de febrer, la Dra. Núria Casado, Dra. Emma Domínguez, Dra. Maricel Oró i Núria Mina, les 4 investigadores del grup de recerca Dedal-Lit, imparteixen el curs: Literatura, creativitat i envelliment: la literatura i els autors contemporanis. Es tracta d’un curs presencial de l’Aula Oberta de la Universitat de Lleida, que està relacionada amb el Grau Sènior. No obstant això, en el curs s’hi pot inscriure qualsevol persona a partir dels 18 anys. L’objectiu del curs és divulgar els resultats d’un projecte de recerca dedicat a l’envelliment, la creativitat i la narrativa i aquest és coordinat amb el Grup d’Estudis, Salut, Educació i Cultura (GESEC).

Continue reading

L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial finança amb 65.800 euros deu projectes de recerca presentats presentats en la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca de l’any 2018

Els projectes finançats en la convocatòria 2018 tenen una durada de 2 anys i finalitzen el 31 de desembre de 2020. La quantitat que l’INDEST ha destinat en la convocatòria 2018 al finançament de projectes de l’INDEST és de 65.800,00 euros. Tots els projectes presentats i finançats de l’INDEST han estat sotmesos a un procés d’avaluació externa per part de dos/dues investigadors/es externs/es a la Universitat de Lleida.

L’objecte de la convocatòria 2018 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca és donar suport als projectes d’interès per la seva temàtica interdisciplinar dins de l’àrea de les ciències socials i de les humanitats. Els projectes sorgeixen de la unió de grups de recerca (agrupats en consorcis) que es presenten a les convocatòries competitives de l’INDEST. L’INDEST atorga finançament si el projecte rep informe favorable de dos/dues avaluadors/es externs/es. L’objectiu final dels projectes finançats per l’INDEST és potenciar la recerca aplicada i interdisciplinar per transferir coneixement, eines útils i de millora per a la societat i, en resum, donar resposta a reptes de caràcter social, econòmic i humanístic i de la societat actual.

Els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2018 s’agrupen en tres modalitats:

Modalitat A: requereix la col·laboració entre un mínim de dos grups de recerca de l’INDEST que pertanyin a diferents àmbits de coneixement.

Modalitat B: requereix la col·laboració d’un grup de recerca de l’INDEST amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Modalitat C: requereix la col·laboració entre un grup de recerca adscrit a l’INDEST i almenys un altre grup de recerca d’un dels altres tres centres de recerca de la Universitat de Lleida (INSPIRES, Agrotecnio, IRBLleida).

 Projectes 2018 finançats segons modalitat i temàtica:

Resolució INDEST 2018

Resolució INDEST 2018 2

Modalitat A:

(1) Relación entre inteligencia emocional y rendimiento profesional.

(2) Anàlisi de l’emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció.

(3) El coneixement del patrimoni industrial en el món educatiu i la societat.

(4) La representació de la maternitat en la ficció contemporània.

Modalitat B:

(5) Relleu generacional i gènere a les cooperatives agràries de Catalunya.

(6) Anàlisi de les expectatives de millora de les organitzacions de productors com elements clau del millorament d’eficiència dels sectors agraris i agroalimentaris en clau de present i de futur.

Modalitat C:

(7) Effects of a web-based therapeutic educational intervention for the treatment of pain and poor sleep quality in adult women diagnosed with Fibromyalgia: A mixed methods approach with sequential explotarory design.

(8) Aproximació arqueològica a les pràctiques agroalimentàries nexes entre el passat i el present.

(9) Buscando los valores de referencia << normales >> de biomarcadores de daño cardíaco después de sesiones de actividad física.

(10) Estudio y análisisde la biodiversidad de cultivos y del pago verde << Greening >> en la provincia de Lleida en el horizonte de la futura reforma de la PAC Post 2020.

Continue reading

Jornada: ‘Societat i recerca universitària. Passem comptes amb la presentació de projectes de l’INDEST

L‘INDEST organitza un esdeveniment en el que es presentaran els resultats dels projectes de recerca finançats per l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial en les convocatòries de recerca 2016 i 2017, els dies 22 i 23 de novembre. Ambdós dies es celebrarà la Jornada ‘Societat i Recerca Universitària. Passem comptes amb la presentació de projectes de l’INDEST‘., la qual tindrà lloc a l’edifici del Rectorat, a la sala de juntes de la segona planta (2.26). Les sessions són obertes a tot/a membre adscrit a l’INDEST.

Consulta el programa dels dies 22 i 23 de novembre, en format .PDF, aquí.

Cartell Jornada - Societat i Recerca Universitària_logosUdL

El dia 22 de novembre al matí hi haurà les presentacions orals dels projectes finançats en la convocatòria de recerca 2016; mentre que a la tarda es durà a terme la presentació dels projectes de la convocatòria 2017. A més a més, el dia 23 de novembre celebrarem la visita del Comitè Científic extern de l’INDEST, per tal que els seus membres – Mirjana Pejic Bach, Ramon Flecha Garcia i Joaquim Prats – es puguin fer una idea força fefaent de l’activitat de l’INDEST i els mateixos membres tinguin més indicadors per avaluar l’Institut.

Donada la importància que l’Institut INDEST dona a retre comptes del que fem a la comunitat universitària i, en general, a la societat, tot el personal adscrit a l’INDEST és convidat a assistir tant a les sessions de presentació de projectes del dia 22 de novembre com a les dues sessions del matí del 23 de novembre en les que podrem intercanviar parers amb el Comitè Científic Extern i escoltar la seva valoració de la tasca duta a terme per l’INDEST fins ara.

Les presentacions de seguiment de projectes i de resultats que faran els grups de recerca de ben segur que seran un molt bon reflex del treball que s’està fent i, no dubtem que reforçaran la missió de l’INDEST d’impulsar la recerca aplicada i interdisciplinar en l’àrea de les ciències socials i de les humanitats a la Universitat de Lleida.

El programa del dia 22 de novembre:

Programa dia 22 matí

 

Tarda:

Programa dia 22 tarda

Programa del dia 23 de novembre, en la qual tindrà lloc la Visita del Comitè Científic Extern de l’INDEST – Mirjana Pejic Bach, Ramon Flecha Garcia i Joaquim Prats Cuevas.

Programa 23 Visita Comitè Científic

 

Continue reading

Emma Domínguez i Núria Casado presenten resultats de projecte al simposi Cultural Perspectives on Ageing celebrat a Alemanya, organitzat per la Universitat de Düsseldorf

Els passats 28, 29 i 30 de novembre Emma Domínguez Rué i Núria Casado Gual foren convidades a participar en el simposi “Cultural Perspectives on Ageing” celebrat a Hannover i organitzat per la Universitat de Düsseldorf. Les dues investigadores varen presentar els resultats més recents de la seva recerca en gerontologia literària, relacionats també amb el darrer projecte de l’INDEST en què han participat.

Symp_Cultural_Perspectives_on_Ageing_Hannover_30Nov2018

NOTA: Aquesta notícia ha estat facilitada pel Grup de recerca Dedal-Lit.
Gràcies a la col·laboració de Dedal-Lit podem compartir aquesta informació.
Continue reading